Login

Not yet registered? Sign up now.

← Back

Request new password

A new password will be sent to your email address.

← Back

Create Account

Please fill out this form to receive login credentials.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

ВАН-КОМПЮТРИ ООД е бенефициент по 18-месечен проект „ИКТ за подобряване на управленския капацитет и интернационализация на Ван-компютри ООД” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020, приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”. Основната цел на проекта е развитието и укрепването на управленския капацитет и създаването на условия за растеж и интернационализация на дружеството. Постигането й е планирано посредством дейности за въвеждане и сертифициране на СУК съгласно БДС EN ISO 9001, СУОС съгласно БДС EN ISO 14001 и СУСИ съгласно БДС ISO/IEC 27001; разработване и въвеждане на специализиран ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите във Ван; и ползването му ежедневно в дейността на дружеството като услуга (Software as a service). Общият бюджет на проекта е 304665,00 лева, от които 213265,50 лева безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение на проекта е месец септември 2018 г.

Positive SSL Wildcard